امکانات کلي نرم افزار تيتروار به شرح زير مي باشد :

* امکان ثبت ، ويرايش، جستجو ي  مشترکين آژانس ، ثبت کروکي آدرس ، چاپ کروکي
* امکان ثبت و ويرايش و جستجوي راننده ها
*امکان ثبت و  ويرايش رزروشن ها( کاربران نرم افزار) با قابليت تعريف سطوح دسترسي  به فرم هاي مختلف نرم افزار براي هر کاربر  ، به عنوان مثال مي توانيد قسمت امور مالي نرم افزار را براي رزروشن مورد نظر غير فعال کنيد.
*امکان تعريف و ويرايش مسيرهاي تعريف شده (تعرفه ها) ، مسيرهاي تعريف شده مسيرهايي با نرخ کرايه مشخص که معمولا از طريق اتحاديه هاي تاکسي راني در اختيار آژانس ها قرار ميگيرد. اين امکان شمارا از نوشتن خسته کننده مسيرها در موقع در خواست سرويس بي نياز مي کند.(يک بار مسير را ثبت مي کنيد و هميشه از آن استفاده مي کنيد.)
* ثبت سرويس ها با ريز جزئيات هر سرويس مثل : کد سرويس ، نام مسافر ، نام راننده، مبدا و مقصد، تاريخ و ساعت سرويس ، مبلغ کرايه ، مبلغ کمسيون ، رزروشن و ...
* چاپ کارت يا برگه سرويس با مشخصات کامل سرويس ، (امکان چاپ عکس راننده در کارت سرويس)
* امکان تعريف سرويس هاي ثابت . همانند سرويس مدارس و يا سرويس ادارات و ... . با اين کار ديگر نگران فراموش کردن انجام سرويس نيستيد چون نرم افزار به صورت هوشمند قبل از موعد سرويس آن را به شما هشدار مي دهد.
* امکان ررزو سرويس، مي توانيد به درخواست مسافر سرويسي برايش در تاريخ و زمان مشخصي رزرو کنيد . نرم افزار به صورت هوشمند قبل از موعد سرويس آن را به شما هشدار مي دهد.
* انجام کليه امور مالي وحسابداري توسط نرم افزار
* امکان مشاهده ، وتسويه حساب صورت حساب و کمسيون راننده خاص در محدوده زماني يا سال مالي مشخص
* امکان مشاهده صورت حساب مشترکين ، ثبت مبلغ هاي دريافتي از مشترکين( مشترکيني که داراي سرويس هاي ثابت هستند و کرايه خود را به صورت هفتگي ، ماهانه و ... پرداخت مي کنند)
* امکان مشاهده و تسويه حساب کارکرد رزروشن ها
* امکان ثبت هزينه هاي جانبي آژانس
* امکان ثبت پرداخت حقوق رزروشن ها
* امکان سرويس دهي به راننده بر اساس اعتبار ريالي او . راننده مبلغي پيش پرداخت مي کند  تا سقف آن مبلغ نرم افزار به راننده سرويس دهي مي کند و مبلغ کمسيون را به صورت هوشمند از اعتبار راننده کسر مي کند ، درصورتي که اعتبار راننده کم باشد نرم افزار راننده را از صف سرويس دهي خارج مي کند. (اين قابليت اختياري است و مي توان آن را براي هر راننده فعال يا غير فعال کرد.)
*امکان تعريف سال مالي ، با اين قابليت نرم افزار اطلاعات را دسته بندي ميکند تا جستجو و مديرت رکوردهاي ثبت شده و ... راحتتر انجام گيرد.