* ثبت سرويس ها با ريز جزئيات هر سرويس مثل : کد سرويس ، نام مسافر ، نام راننده، مبدا و مقصد، تاريخ و ساعت سرويس ، مبلغ کرايه ، مبلغ کمسيون ، رزروشن و ...

* چاپ کارت يا برگه سرويس با مشخصات کامل سرويس ، (امکان چاپ عکس راننده در کارت سرويس)

* امکان تعريف سرويس هاي ثابت . همانند سرويس مدارس و يا سرويس ادارات و ... . با اين کار ديگر نگران فراموش کردن انجام سرويس نيستيد چون نرم افزار به صورت هوشمند قبل از موعد سرويس آن را به شما هشدار مي دهد.

* امکان ررزو سرويس، مي توانيد به درخواست مسافر سرويسي برايش در تاريخ و زمان مشخصي رزرو کنيد . نرم افزار به صورت هوشمند قبل از موعد سرويس آن را به شما هشدار مي دهد.

* انجام کليه امور مالي وحسابداري توسط نرم افزار

* امکان مشاهده ، وتسويه حساب صورت حساب و کمسيون راننده خاص در محدوده زماني يا سال مالي مشخص

* امکان مشاهده صورت حساب مشترکين ، ثبت مبلغ هاي دريافتي از مشترکين( مشترکيني که داراي سرويس هاي ثابت هستند و کرايه خود را به صورت هفتگي ، ماهانه و ... پرداخت مي کنند)

* امکان مشاهده و تسويه حساب کارکرد رزروشن ها

* امکان ثبت هزينه هاي جانبي آژانس

* امکان ثبت پرداخت حقوق رزروشن ها
 

 

 

 

 

 

 

 
بازدید : 3908
6 اسفند 1390 ساعت 03:16 ب.ظ