* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* تاریخ تولد :
* شماره شناسنامه :
* آدرس محل سکونت :
* تلفن محل سکونت :
* تلفن همراه :
* وضعیت نظام وظیفه :
مهارت ها :
ارسال رزومه :
دارای موتور سیکلت و گواهینامه :